str. I. Franco  15  mun. Balti , Republica Moldova

+373 (231) 72334 spp5@mail.ru RomanianRussianEnglish

DESPRE NOI

Înființarea Școlii Profesionale nr.5, mun. Bălți datează din 12 ianuarie 1971, Ordinulnr.7 al Comitetului de stat al guvernului pentru învățământul profesional ca Școală Profesională Tehnică nr.35 Bălți, școala de bază a uzinei ”V. I. Lenin” din Bălți, astăzi societate pe acțiuni ”Răut”

Sarcina școlii prevedea inițial pregătirea circa 240 de specialiști anual în domeniul prelucrării metalului prin așchiere.

Pe parcursul a 40 de ani de activitate școala și-a schimbat denumirea respectiv în:

Școala Tehnică nr. 12, Bălți Ordinul. 130 al Comitetului de stat al guvernului pentru învățământul profesional;

Școala Tehnică Profesională nr. 48. Bălți  Ordinul nr.70 al Comitetului de stat al guvernului pentru învățământul profesional;

Prin Hotărârea Guvernulului Republicii Moldova nr.338, din 09.07.1997, instituția este reorganizată în Școala Profesională Polivalentă nr. 5, unde instituția realiza formare pe trepte:

 • treapta I (cu durata de 2 ani) asigurând formarea profesională într-o meserie și studii de cultură generală la nivelul clasei a X-a de liceu.
 • treapta a II-a (cu durata de 2 ani) asigura formarea profesională de o calitate mai înaltă comparativ cu treapta I și oferind o a doua meserie înrudită și studii de cultură generală la nivelul claselor XI-XII de liceu.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1371, din 17.11.2003 și ordinul nr. 532, din 24 noiembrie2003 al Ministerului Educației, școlile polivalente sunt reorganizate, iar instituția este numită Școala Profesională nr. 5, mun. Bălți.

Pe parcursul activității sale, instituția a pregătit peste 15633 de muncitori calificați la următoarele specialități: strungar; frezori, lăcătuș, lăcătuș-asamblor, electricieni pentru deservirea utilajului industrial și comercial, sudori, lăcătuși-auto

In prezent SP-5 este institutie moderna ce pregateste cadre de muncitori calificati in urmatoarele domenii a economiei nationale:

 

MESERII

 • Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor
 • Electromontor la repararea  şi întreținerea utilajului electric
 • Electromecanic utilaj frigorific şi comercial
 • Electrician-electronist auto
 • Mecanic auto
 • Electrogazosudor-montator
 • Strungar

Învățămînt dual

 • Electromontor utilaje de dispecerat şi  teleautomatică
 • Operator la maşini-unelte semiautomate şi automate
 • Operator in depozitele mecanizate si automatizate

VIZIUNEA ŞCOLII

Oferire a serviciilor de educaţie şi formare profesională ce au la bază calitatea, performanţa, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.

MISIUNEA ŞCOLII

 • Formarea capacităţilor intelectuale şi a competenţelor profesionale care permit fiecărui absolvent să profeseze o meserie;
 • Formarea de capacităţi de adoptare şi integrare într-o societate aflată într-un proces continuu de schimbare;
 • Cultivarea spiritului creativ, inventiv şi estetic în domeniul tehnic.
 • Creşterea gradului de responzalire şi implicare a tinerilor în mediul educaţional, social, economic şi politic.

OBIECTIVELE INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÎNT PROFESIONAL TEHNIC SECUNDAR

Pentru realizarea misiunii sunt trasate următoarele direcții strategice şi obiective:

 1. Dezvoltarea capacităţii de management
  • Modernizarea continuă a sistemului managerial existent
 2. Accesul cadrelor didactice la informație
  • Utilizarea eficientă a TIC în procesul educațional
  • Asigurarea cu manuale și reviste periodice
 3. Sporirea calităţii serviciilor educaţionale oferite
  • Îmbunătățirea calității predării și implicit a pregătirii profesionale
  • Sporirea performanţelor şcolare prin implicarea activă a elevilor în activităţi curriculare şi extracurriculare de diferit gen și Reducerea eșecului școlar
  • Organizarea lucrului metodic
 4. Modernizarea bazei tehnico-materiale prin diversificare, completare şi exploatare rațională
  • Dezvoltarea bazei tehnico-materială în ateliere
  • Valorificarea sistematică a posibilităților de suplimentare a resurselor financiare existente
  • Amenajarea spaţiilor conform normelor de sănătate şi igiena școlară
  • Crearea condiţiilor de trai în cămin
 5. Promovarea imaginii instituţiei prin parteneriat de calitate cu agenţi economici, organizații statale, părinţi etc.
  • Formarea atitudinii responsabile și a motivației elevilor în studierea meseriei
  • Corelarea programelor de învăţămînt cu cerinţele actuale ale pieţei muncii
  • Consolidarea şi perfecţionarea competențelor profesionale a elevilor în condiţii de activitate economică reală
  • Pregătirea muncitorilor calificați prin programe de ucenicie
  • Organizarea unei comunicări eficiente cu părinții