str. I. Franco  15  mun. Balti , Republica Moldova

+373 (231) 72334 spp5@mail.ru RomanianRussianEnglish

AVIZ

Administrația IP Școala Profesională nr.5 din Bălți, anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante:

 • Director adjunct/ directoare adjunctă pentru instruire și educație – 1 unitate;
 • Șef/ șefă secție pentru asigurarea calității – 0,5 unitate;
 • Șef/șefă secție practică – 1 unitate.

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, care:

 • a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • b) are studii superioare universitare;
 • c) are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin 5 ani și deține grad didactic;
 • d) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
 • e) cunoaște limba română;
 • f) nu are antecedente penale     

Candidaţii depun personal sau prin reprezentant (în anticamera instituției), prin poștă sau e-mail dosarul de concurs care va conține obligatoriu următoarele acte: 

 1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulamentul, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 673/2015, cu modificările ulterioare (se va indica lista actelor depuse, cu paginile numerotate); https://www.legis.md/
 2. copia actului de identitate;
 3. copia/copiile actului/actelor de studii;
 4. copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
 5. Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa nr. 2 la Regulament;
 6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;
 7. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 8. copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic;
 9. copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice/ științifice;
 10. participarea la proiecte educaționale, comunitare/corporative, sau a altor proiecte relevante etc. (cu anexarea actelor justificative).
 11. Program de soluționare a unei probleme din domeniul/secția la care participă în concurs candidatul.

Actele din dosarul de concurs pot fi autentificate la notar sau certificate „corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unității în care candidatul activează.

Dosarul de concurs poate fi depus prin e-mail (sp5balti@gmail.com), poștă sau personal în anticameră (mun. Bălți, str. Iv. Franco 15), până la data de 18 octombrie 2023, inclusiv, ora 16.00. 

Telefon de contact: 0231-7-23-34

E-mail: sp5balti@gmail.com

Bibliografia concursului pot fi accesată:

https://ctice.gov.md/wp-content/uploads/2022/08/bibliografie_modificat.pdf

REZULTATE CONCURS ETAPA 1

IP Școala Profesională nr 5 din Bălți anunță lista candidaților admiși la interviul pentru ocuparea funcțiilor de conducere vacante :

Director adjunct/ directoare adjunctă pentru instruire și educație:

 • Vovc Eduard
 • Cebotari Diana

Șef/șefă secție practică:

 • Pogor Eduard
 • Sîrbu Marcel

Interviul se va desfășura la data de 30 octombrie 2023, ora 15.10, mun. Bălți, str. Iv. Franco 15, cabinetul metodic.


IP Școala Profesională nr 5 din Bălți anunță despre prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs pentru ocuparea funcțiilor de conducere vacantă:

 • Șef/ șefă secție pentru asigurarea calității – 0,5 unitate

până la data de 01 noiembrie 2023, ora 16.00.


REZULTATE FINALE CONCURS

IP Școala Profesională nr. 5 din Bălți, organizator al concursului pentru ocuparea funcţiei de Director adjunct/ directoare adjunctă pentru instruire și educație, comunică rezultatele concursului:

 • învingător a fost declarat Dl VOVC Eduard.

IP Școala Profesională nr. 5 din Bălți, organizator al concursului pentru ocuparea funcţiei de Șef/șefă secție practică, comunică rezultatele concursului:

 • învingător a fost declarat Dl POGOR Eduard.